Zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowiska w Służbie Cywilnej określa Ustawa o służbie cywilnej z dnia 21. listopada 2008r. (Dz.U. 2008 Nr 227, poz. 1505, z późniejszymi zmianami)

Art. 28.

1. Dyrektor generalny urzędu, z zastrzeżeniem art. 39, ma obowiązek upowszechniać informacje o wolnych stanowiskach pracy przez umieszczenie ogłoszenia o

naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, zwanym dalej "Biuletynem urzędu", oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwanym dalej "Biuletynem Kancelarii"

2. Ogłoszenie o naborze powinno zawierać:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska pracy;

3) wymagania związane ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem danego stanowiska,

ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy;

5) wskazanie wymaganych dokumentów;

6) termin i miejsce składania dokumentów.

3. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może

być krótszy niż 10 dni, a dla ogłoszenia o naborze w celu zastępstwa nieobecnego

członka korpusu służby cywilnej - 5 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia

w Biuletynie Kancelarii.

4. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszcza się w Biuletynie Kancelarii

drogą elektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na jego stronach

internetowych.

5. Umieszczenie ogłoszenia o naborze w Biuletynie Kancelarii jest bezpłatne.