Inspektorat jest państwową jednostką budżetową finansowaną z budżetu Wojewody Śląskiego, wchodzącym w skład powiatowej administracji zespolonej, utworzony z dniem 1 stycznia 1999 roku w wyniku reformy ustrojowej państwa, na mocy art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami).